Iloa aalloille!

Tietopelejä ja tarinoita turvalliseen vesillä liikkumiseen

Tietosuojaseloste

Vilskettä Vesille julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata vaahtopaat.fi verkkosivujen kautta. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille (opt-in). Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio. Näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Myös sellaisia rekisteröidyn antamia lisätietoja voidaan käsitellä, jotka ovat tarpeen uutiskirjeen kohdentamiseksi esimerkiksi organisaation toimialan mukaan. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Terms of Use

Vilsketta Vesille publishes an electronic newsletter, which can be subscribed to via the vaahtopaat.fi website. The letter will be sent by e-mail to its subscribers (opt-in). Personal information is only used to send the newsletter.

Only the e-mail address, name and organization of the subscribers are stored. Of this information, only an email address is required. Additional information provided by the data subject that is necessary to target the newsletter, for example according to the industry of the organization, can also be processed. Personal information will be kept for as long as necessary to send the newsletter (until the subscription is canceled or the newsletter service ceases to exist).

Användarvillkor

Vilsketta Vesille publicerar ett elektroniskt nyhetsbrev som kan prenumereras på webbplatsen vaahtopaat.fi. Brevet kommer att skickas via e-post till dess situationer (opt-in). Personlig information används bara för att skicka nyhetsbrevet.

Endast abonnentens e-postadress, namn och organisation lagras. Av denna information krävs endast en e-postadress. Ytterligare information från den registrerade som är nödvändig för att rikta in sig på nyhetsbrevet, till exempel enligt organisationens bransch, kan också behandlas. Personlig information kommer att bevaras så länge som det behövs för att skicka nyhetsbrevet (tills prenumerationen avbryts eller nyhetsbrevstjänsten upphör att existera).